П'ятниця, 19 грудня 2008 13:22

ЗАМОК НА ВАГОНОБУДУВАННІ?

19 грудня 2008р. № 239 (3899)

Газета "Урядовий кур'ер"

Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів та підприємствами гірничо-металургійної галузі, підписаний у жовтні, започаткував конкретну співпрацю виконавчої влади із стратегічними секторами вітчизняної економіки. Адже відомо, що стабілізація в країні розпочнеться з їхнього оздоровлення.

 

Криза в металургійному ком­плексі значно скоротила обсяги перевезень на українських заліз­ницях і, як наслідок, суттєво зменшила замовлення у вагоно­будівній галузі, яка є найбільш металомісткою. Тому всі під­приємства змушені застосовува­ти такі непопулярні заходи, як скорочення персоналу, перехід на неповний робочий тиждень, зменшення заробітної плати.

Стурбованість ситуацією вис­ловили нещодавно члени Укра­їнської асоціації виробників та споживачів залізничної техніки на загальних зборах, що відбу­лися у Кременчуці на базі від­критого акціонерного товарис­тва «Крюківський вагонобудів­ний завод».

Щоб не допустити підвищен­ня соціальної напруги, забезпе­чити роботою основні галузі еко­номіки України, потрібні спільні зусилля і допомога держави, заз­начили вагонобудівники. Якщо вона забезпечить фінансування запланованої закупівлі Укрза­лізницею у 2009 році 4-5 тисяч вантажних вагонів, а також 200 пасажирських (відповідно до ді­ючої Програми оновлення рухомого складу до 2020 року), то можна буде частково (до 25 відсотків) завантажити вироб­ничі потужності українських вагонобудівних підприємств, які закуповуватимуть металопрокат виключно на українських мета­лургійних комбінатах. А останні відновлять залізничні перевезення.

Важливим для економіки є стимулювання використання металопродукції вітчизняного ви­робництва на внутрішньому рин­ку, підкреслили у напрацьованих пропозиціях члени асоціації. Ро­бити це можна, зокрема, шляхом впровадження балансів вироб­ництва і споживання продукції металургійних підприємств усіма металоспоживаючими галузями и промисловості з використан­ням ресурсів стабілізаційного фонду і цільових програм.

Позитивну роль відіграє і по­вернення ПДВ підприємствам галузі протягом п'яти днів з моменту надання декларації за по­передній місяць. А підвищення ефективності міждержавних та міжурядових заходів щодо збе­реження та розширення ринків збуту продукції підприємств вагонобудівної галузі України працюватиме на перспективу та на післякризовий період.

Водночас потрібно внести змі­ни до Закону України «Про опо­даткування прибутку підпри­ємств» у частині підвищення норм амортизації для основних фондів групи III, що будуть придбані за рахунок капіталь­них інвестицій і реінвестицій та знизити при цьому ставку по­датку на прибуток. Це пожва­вить економічну діяльність усіх галузей, зокрема вагонобудів­них підприємств, і підвищить конкурентоспроможність їхньої продукції.

До речі, ці пропозиції частко­во викладені у меморандумі про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів та підприємствами гірничо-металургійної галузі.

Члени Асоціації виробників та споживачів залізничної техніки вважають за доцільне винести на розгляд Кабінету Міністрів та Ради національної безпеки і обо­рони питання про виділення «Укрзалізниці» коштів зі стабілі­заційного фонду або цільових кредитних ресурсів на державне замовлення рухомого складу в сумі близько 3-4 мільярдів гри­вень. Це дасть змогу частково за­вантажити задіяні в ньому проек­ті галузі, що є базовими для еко­номіки України, зберегти робочі місця (понад 60 тисяч робітників у вагонобудівній галузі та суміж­них із нею), значно збільшити надходження до бюджету, змен­шити соціальну напругу в трудо­вих колективах та мінімізувати наслідки економічної кризи в га­лузі та в Україні загалом.

 

Анатолій ЛАШКО,

голова ради Асоціації

виробників та споживачів

залізничної техніки

Прочитано 1287 разів