Дата оприлюднення 30.01.2023р.

Календарний план 2023 (doc, 43 КБ)

Кваліфікований електронний підпис на документі


Дата оприлюднення 09.08.2022р.

Зміни до календарного плану 2022 (doc, 41 Кб)

Кваліфікований електронний підпис на документі


Дата оприлюднення 12.01.2022р.

Календарний план 2022 (doc, 44Кб)

Кваліфікований електронний підпис на документі


Дата оприлюднення 25.01.2021р.

Календарний план 
Публічного акціонерного товариства "Крюківський вагонобудівний завод" 
на 2021 рік 
розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації

Інформація, яка підлягає оприлюдненнюДата оприлюднення

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2020 року

До 30.01.2021

Повідомлення про проведення річних загальних зборів

До 30.04.2021

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік

До 30.04.2021

Річна фінансова звітність за 2020 рік

До 30.04.2021

Річна консолідована фінансова звітність за 2020 рік

До 30.04.2021

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента за 2020 рік аудиторською фірмою                           

До 30.04.2021

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2021 року

До 30.04.2021

Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за 1 квартал 2021 року

До 30.05.2021

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2021 року

До 30.07.2021

Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за 2 квартал 2021 року

До 30.08.2021

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року

До 30.10.2021

Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року

До 30.11.2021

Календарний план 2021 (doc, 42Кб)

Кваліфікований електронний підпис на документі


Дата оприлюднення 17.01.2020р.

Календарний план 
Публічного акціонерного товариства "Крюківський вагонобудівний завод" 
на 2020 рік 
розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації

Інформація, яка підлягає оприлюдненнюДата оприлюднення

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2019 року 

До 30.01.2020

Повідомлення про проведення річних загальних зборів 

До 30.04.2020

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

До 30.04.2020

Річна фінансова звітність за 2019 рік (оприлюднюється у складі річної інформації)

До 30.04.2020

Річна консолідована фінансова звітність за 2019 рік (оприлюднюється у складі річної інформації)

До 30.04.2020

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента за 2019 рік аудиторською фірмою (оприлюднюється у складі річної інформації)

До 30.04.2020

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2020 року 

До 30.04.2020

Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за 1 квартал 2020 року 

До 30.05.2020

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2020 року 

До 30.07.2020

Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за 2 квартал 2020 року 

До 30.08.2020

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2020 року 

До 30.10.2020

Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за 3 квартал 2020 року 

До 30.11.2020

Календарний план 2020 (doc, 41 КБ)

Кваліфікований електронний підпис на документі

 


 

Дата оприлюднення 31.01.2019р.

Календарний план
Публічного акціонерного товариства "Крюківський вагонобудівний завод"
на 2019 рік
розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації

Дата розміщенняІнформація, що розміщуєтьсяРозміщення на власному веб-сайті www.kvsz.com Розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів www.stockmarket.gov.ua

Не пізніше 31 січня

Календарний план на 2019 рік розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації

Так

Ні

Протягом 5 робочих днів з дня отримання акціонерним товариством документально підтвердженої відповідної інформації

Перелік афілійованих осіб

Так

Ні

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів

Повідомлення про проведення загальних зборів разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів

Так

Так

Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів

Повідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів

Так

Ні

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

Так

Ні

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

Так

Ні

Протягом двох робочих днів після їх отримання товариством

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій

Так

Ні

Не пізніше 24 години
останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Так

Ні

Протягом 5 робочих днів з дати складання протоколу та його підписання головуючим і секретарем загальних зборів

Протокол загальних зборів

Так

Ні

Протягом 10 днів з дати закриття загальних зборів

Протоколи про підсумки голосування                       

Так

Ні

Протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення за результатами розгляду звіту загальними зборами

Звіт Наглядової ради

Так

Так
(у складі річної інформації)

Протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення за результатами розгляду звіту загальними зборами

Звіт Правління

Так

Ні

Протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення за результатами розгляду звіту загальними зборами

Звіт Ревізійної комісії

Так

Ні

Протягом 10 робочих днів з дати затвердження висновків загальними зборами

Висновки Ревізійної комісії

Так

Ні

Протягом 5 робочих днів з дати державної реєстрації статуту

Статут

Так

Ні

Протягом 10 робочих днів з дати затвердження загальними зборами

Положення про загальні збори              

Положення про наглядову раду            

Положення про правління

Положення про ревізійну комісію

Так

Ні

Протягом 10 робочих днів з дати затвердження загальними зборами

Положення про винагороду членів Наглядової ради

Звіт про винагороду членів Наглядової ради

Так

Ні

Протягом 10 робочих днів з дати затвердження Наглядовою радою

Положення про винагороду членів
Правління

Звіт про винагороду членів Правління

Так

Ні

1 раз на шість місяців (протягом 3 робочих днів після його затвердження)

Звіт про діяльність Комітету Наглядової ради з питань аудиту

Так

Ні

1 раз на рік
(протягом 3 робочих днів після його затвердження)

Звіт про діяльність Комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород

Так

Ні

До 30.04.2019

Річна інформація за 2018 рік

Так

Так

До 30.04.2019

Річна фінансова звітність за 2018 рік

Так
(окремо та у складі річної інформації)

Так
(у складі річної інформації)

До 30.04.2019

Річна консолідована фінансова звітність за 2018 рік

Так
(окремо та у складі річної інформації)

Так
(у складі річної інформації)

До 30.04.2019

Висновки аудиторської фірми

Так

Так
(у складі річної інформації)

До 30.04.2019

Проміжна інформація за І кв. 2019 року

Так

Так

До 30.04.2019

Проміжна фінансова звітність
за І кв. 2019 року

Так
(окремо та у складі проміжної інформації)

Так
(у складі проміжної інформації)

До 30.07.2019

Проміжна інформація за ІІ кв. 2019 року

Так

Так

До 30.07.2019

Проміжна фінансова звітність
за ІІ кв. 2019 року

Так
(окремо та у складі проміжної інформації)

Так
(у складі проміжної інформації)

До 30.10.2019

Проміжна інформація за ІІІ кв. 2019 року

Так

Так

До 30.10.2019

Проміжна фінансова звітність
за ІІІ кв. 2019 року

Так
(окремо та у складі проміжної інформації)

Так
(у складі проміжної інформації)

У строки, встановлені відповідними нормативно-
правовими актами

Інша інформація, що підлягає обов'язковому оприлюдненню відповідно до законодавства

Так

Так

 


 

Дата оприлюднення 31.01.2018р.

Календарний план
Публічного акціонерного товариства "Крюківський вагонобудівний завод"
на 2018 рік
розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації

ДатаІнформація, що розміщуєтьсяРозміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперівРозміщення на власному веб-сайті

Протягом 5 робочих днів з дня отримання акціонерним товариством документально підтвердженої відповідної інформації

Перелік афілійованих осіб ПАТ "КВБЗ"

Ні

Так

До 30.03.2018

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "КВБЗ"

Так

Так

До 30.03.2018

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

Ні

Так

До 30.03.2018

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

Ні

Так

До 30.03.2018

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів

Так

Так

Протягом двох робочих днів після їх отримання
ПАТ "КВБЗ"

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій ПАТ "КВБЗ"

Ні

Так

Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів

Повідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів акціонерів                          ПАТ "КВБЗ"

Ні

Так

Не пізніше 24 години
останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Ні

Так

 

Протягом 5 робочих днів з дати складання протоколу та його підписання головуючим і секретарем загальних зборів

Протокол загальних зборів акціонерів
ПАТ "КВБЗ"

Ні

Так

Протягом 10 днів з дати закриття загальних зборів

Протоколи про підсумки голосування                      ПАТ "КВБЗ"

Ні

Так

Протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних висновків загальними зборами

Висновки ревізійної комісії ПАТ "КВБЗ"

Ні

Так

Протягом 5 робочих днів з дати державної реєстрації статуту

Статут ПАТ "КВБЗ"

Ні

Так

Протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних положень

Положення про загальні збори ПАТ "КВБЗ"
Положення про наглядову раду ПАТ "КВБЗ"
Положення про правління ПАТ "КВБЗ"
Положення про ревізійну комісію ПАТ "КВБЗ"

Ні

Так

До 30.04.2018

Регулярна річна інформація ПАТ "КВБЗ" (за 2017 рік)

Так

Так

До 30.04.2018

Річна фінансова звітність ПАТ "КВБЗ" (за 2017 рік)

Ні

Так

До 30.04.2018

Річна консолідована фінансова звітність
ПАТ "КВБЗ" (за 2017 рік)

Ні

Так

До 30.04.2018

Проміжна інформація ПАТ "КВБЗ" за 1 квартал 2018 року

Так

Так

До 30.07.2018

Проміжна інформація ПАТ "КВБЗ" за 2 квартал 2018 року

Так

Так

До 30.10.2018

Проміжна інформація ПАТ "КВБЗ" за 3 квартал 2018 року

Так

Так

У строки, встановлені відповідними нормативно-
правовими актами

Інша інформація, що підлягає обов'язковому оприлюдненню відповідно до законодавства

Так

Так

  Інформація за 4 квартал 2018 року буде розкрита у річному звіті за 2018 рік відповідно до вимог законодавства.
  У разі, якщо відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ "КВБЗ" або на вимогу: Правління ПАТ "КВБЗ", Ревізійної комісії ПАТ "КВБЗ", акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій ПАТ "КВБЗ", буде прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "КВБЗ", інформація буде розміщена у встановленому законодавством порядку та до цього календарного плану будуть внесені відповідні зміни.
  Об'єм та строки розміщення ПАТ "КВБЗ" інформації визначені Законами України: "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013.